messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7495783
นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 061-6959488
นายบุญหลอม ตรีเมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 087-2163807
นายเทิดชัย อุทัยวี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-9540379
นายทิพโสตะ พิมพาเลีย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 085-4634273
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
โทร : 085-7447761
นายเดชไชโย ไชยแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
โทร : 093-5093662