messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายกิตติ หมื่นทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวธนพร มะณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก
นายศุภนน ละโป้
คนงาน
นางอุลัย พูลเพิ่ม
คนงาน