เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อมข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 41
เดือนนี้ 5,005
เดือนที่แล้ว 8,644
ทั้งหมด 43,842

group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางอุลัย พูลเพิ่่ม
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นางอุลัย พูลเพิ่่ม
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นายศุภนน ละโป้
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นายศุภนน ละโป้
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร