เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7495783
นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 061-6959488
นายบุญหลอม ตรีเมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 087-2163807
นายเทิดชัย อุทัยวี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-9540379
นายทิพโสตะ พิมพาเลีย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 085-4634273
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
โทร : 085-7447761
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
group ฝ่ายสภา
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายศราวุฒิ คำศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายชัยวิชิต บุญเกื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นางเสถียร ประสีระเตสัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายนราวิชญ์ สายกัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายสมสี อัมวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายปรีชา จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
นายสุพัฒน์ สองสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
นายศิวกร นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
นายโชคเกษม หอมพันนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายโกษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางนิตยา มะณี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายนรินธรณ์ กัลยาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภานุมาศ พันธ์ุโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นายสมเกียรติ อิ่มพรมราช
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานดับเพลิง
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายกิตติ หมื่นทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธนพร มะณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู ชำนาญการ
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุลัย พูลเพิ่ม
คนงานทั่วไป
นายศุภนน ละโป้
คนงานทั่วไป
group กองสวัสดิการและสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนัชชา ดอนสมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายยุทธการ หงษ์ทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางรจนา เจริญมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายกิตติพงษ์ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางหทัยรัตน์ สารมานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวพจนา สมบัติศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายกฤษฏา วงคำภา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางจิรฐา สีดา
คนงานทั่วไป