เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 45
เมื่อวาน 132
เดือนนี้ 3,745
เดือนที่แล้ว 6,860
ทั้งหมด 29,817

group ฝ่ายบริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสมัย จันทิมา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสมัย จันทิมา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายทิพโสตะ พิมพาเลีย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายทิพโสตะ พิมพาเลีย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายถนอม คำศรี)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายถนอม คำศรี)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายก้องภพ มั่นคูณ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายก้องภพ มั่นคูณ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
group ฝ่ายสภา
(นายจีราวัฒน์ บุญพูล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายจีราวัฒน์ บุญพูล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายวัฒนา สุวรรณเวียง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายวัฒนา สุวรรณเวียง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสัมฤทธิ์ ป้องเศร้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสัมฤทธิ์ ป้องเศร้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสมหมาย ชุมแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสมหมาย ชุมแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายปรีชา จันทร์หอม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายปรีชา จันทร์หอม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายใน ชูแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายใน ชูแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายโชคเกษม หอมพันนา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายโชคเกษม หอมพันนา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายสุพัฒน์ สองสี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายสุพัฒน์ สองสี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
-ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นายจีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นายจันดา จันทัย
คนงาน
นายจันดา จันทัย
คนงาน
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงาน
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงาน
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงาน
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงาน
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการและสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นางสาวพจนา สมบัติศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพจนา สมบัติศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางอรจิรา สีดา
คนงานทั่วไป
นางอรจิรา สีดา
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร