เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม



ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 138
เดือนนี้ 5,102
เดือนที่แล้ว 8,741
ทั้งหมด 43,939

group ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (งานการเจ้าหน้าที่)
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (งานการเจ้าหน้าที่)
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ (งานนิติการและการพาณิชย์)
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ (งานนิติการและการพาณิชย์)
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่านบริหารงานทั่วไป)
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่านบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร (งานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายอำนวยการ)
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร (งานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายอำนวยการ)
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ)
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ)
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป)
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป)
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสมพิศ บุราณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางสาวจีวรา ฤทธิดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวธัญวรัตน์ สายสอน
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางขวัญจิต ทาเวียง
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางพรรวินท์ วรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการ (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นางอุลัย พูลเพิ่่ม
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นางอุลัย พูลเพิ่่ม
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นายศุภนน ละโป้
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
นายศุภนน ละโป้
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
group กองสวัสดิการและสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป)
group กองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุธาทิพย์ อาจทุมมา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางหทัยรัตน์ สารมานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางหทัยรัตน์ สารมานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นางสาวพจนา สมบัติศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพจนา สมบัติศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางอรจิรา สีดา
คนงานทั่วไป
นางอรจิรา สีดา
คนงานทั่วไป
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหาร
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร