messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-7495783
นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 061-6959488
นายบุญหลอม ตรีเมฆ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 087-2163807
นายเทิดชัย อุทัยวี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 081-9540379
นายทิพโสตะ พิมพาเลีย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 085-4634273
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
โทร : 085-7447761
นายเดชไชโย ไชยแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
โทร : 093-5093662
group ฝ่ายสภา
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายศราวุฒิ ศรีคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายชัยวิชิต บุญเกื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นางเสถียร ประสีระเตสัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายนราวิชญ์ สายกัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นางบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายสมสี อัมวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายปรีชา จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
นายสุพัฒน์ สองสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
นายศิวกร นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
นายโชคเกษม หอมพันนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายเดชไชโย ไชยแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นายโกษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายนรินธรณ์ กัลยาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางนิตยา มะณี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจิรกฤต โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภานุมาศ พันธ์ุโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นายสมเกียรติ อิ่มพรมราช
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานดับเพลิง
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
group กองการศึกษา
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล จันทลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายกิตติ หมื่นทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวธนพร มะณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเนตรนภา วันทมาตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมนัญญา แสงกล้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวกิตติยา มุ่งมาตร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวพรชิตา ธิโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะมาศ ศรีมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางกฤษนา เดชะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวปภัสวรรณ ธิโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา ม่วงสด
ผู้ดูแลเด็ก
นายศุภนน ละโป้
คนงาน
นางอุลัย พูลเพิ่ม
คนงาน
group กองสวัสดิการและสังคม
(นางวินัดดา รูย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางพรรณี ศิริหัตถ์)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นางวีณา พึ่มชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางวิลาวัลย์ วิลลิเกอร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนัชชา ดอนสมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายยุทธการ หงษ์ทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางรจนา เจริญมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายกิติพงษ์ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางหทัยรัตน์ สารมานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวพจนา สมบัติศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศตวรรษ จันทัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอัครวุฒิ ศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงาน
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงาน
นางจิรฐา สีดา
คนงาน