เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหลวง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง เส้นโคกน้ำเกลี้ยง - ทางหลวงชนบท 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการเทคอนกรีตขยายผิวจราจรเส้นระหว่างสนามกีฬากับตลาดคลองถม หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 11 ด้านข้างศาลหลักบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันแ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหลวง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งทั่วไป เป็นตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและนายกเทศมนตรีตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 339
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะแต่ละประเภท เทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 396
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4