เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 16
เมื่อวาน 103
เดือนนี้ 3,716
เดือนที่แล้ว 6,831
ทั้งหมด 29,788

group ฝ่ายสภา

(นายจีราวัฒน์ บุญพูล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายจีราวัฒน์ บุญพูล)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายวัฒนา สุวรรณเวียง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายวัฒนา สุวรรณเวียง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
(นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสัมฤทธิ์ ป้องเศร้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสัมฤทธิ์ ป้องเศร้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสมหมาย ชุมแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายสมหมาย ชุมแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายปรีชา จันทร์หอม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายปรีชา จันทร์หอม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นางสาวนิภาพร วิชัยพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑
(นายใน ชูแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายใน ชูแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายโชคเกษม หอมพันนา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายโชคเกษม หอมพันนา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายสุพัฒน์ สองสี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
(นายสุพัฒน์ สองสี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร