messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวพจนา สมบัติศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศตวรรษ จันทัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอัครวุฒิ ศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงาน
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงาน
นางจิรฐา สีดา
คนงาน