เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวพจนา สมบัติศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายกฤษฏา วงคำภา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสิริลักษ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางจิรฐา สีดา
คนงานทั่วไป
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นายพนม ธรรมคันธี
จ้างเหมารายเดือน
นายสาคร สายสุด
จ้างเหมารายเดือน
นายศตวรรษ จันทัย
จ้างเหมารายเดือน