เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
นางสาวพจนา สมบัติศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายกฤษฏา วงคำภา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายประเดิมศักดิ์ วงศ์ภาคำ
คนงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงานทั่วไป
นางจิรฐา สีดา
คนงานทั่วไป