เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวพจนา สมบัติศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศราวุธ มงคลนำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายกฤษฏา วงคำภา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเนตรนพงษ์ ศรีเสน่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกิจ กุลแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐยศ แก้วพาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายประเดิมศักดิ์ วงค์ภาคำ
คนงาน
นางสิริลักษณ์ พิมพาเลีย
คนงาน
นางจิรฐา สีดา
คนงาน