เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 311
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองผือ ม.4 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแหล่งท่องเที่ยว พัทยา ๓ ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง-ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย โดยวิธีฌแพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสัมมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 บ้านหนองห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 240 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร