messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลหนองหลวง ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพตำบลหนองหลวง ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหลวง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 486
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองผือ ม.4 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 564
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแหล่งท่องเที่ยว พัทยา ๓ ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง-ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 640
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย โดยวิธีฌแพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสัมมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 576
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 614
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 588
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 477
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 505
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 บ้านหนองห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 464
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 470
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 434
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4