เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อมข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 118
เดือนนี้ 5,082
เดือนที่แล้ว 8,721
ทั้งหมด 43,919

group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (งานการเจ้าหน้าที่)
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (งานการเจ้าหน้าที่)
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ (งานนิติการและการพาณิชย์)
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ (งานนิติการและการพาณิชย์)
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่านบริหารงานทั่วไป)
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล (งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ฝ่านบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร (งานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายอำนวยการ)
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร (งานนิติการและการพาณิชย์ ฝ่ายอำนวยการ)
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ)
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ)
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป)
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงานทั่วไป)
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
ว่าง
คนงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์ (งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร