เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรุบคคลชำนาญการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโกฎษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางนิตยา มะณี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายนรินธรณ์ กัลยาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภานุมาศ พันธ์ุโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานดับเพลิง
นายจันดา จันทัย
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ อิ่มพรมราช
คนงานทั่วไป
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป
นายบุญไทย พงษาก้านตง
จ้างเหมารายเดือน
นายอภิสิทธิ์ พระสว่าง
จ้างเหมารายเดือน
นายสุชาติ วงษ์อนุ
จ้างเหมารายเดือน
นายวิชัย พูดเพราะ
คนงานทั่วไป