messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นายโกษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายนรินธรณ์ กัลยาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางนิตยา มะณี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจิรกฤต โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภานุมาศ พันธ์ุโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นายสมเกียรติ อิ่มพรมราช
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานดับเพลิง
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน