เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 313
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วนักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภานุมาศ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค์
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงานทั่วไป
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ)
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ)
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป
ยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
พุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายวีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์
นายวีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร