เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวภานุมาศ พันธ์ุโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาศ ชาติวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองสุข จำปากรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ)
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานดับเพลิง
นายวิรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถยนต์
นายจันดา จันทัย
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงานทั่วไป
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงานทั่วไป
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงานทั่วไป
ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ