เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 126
เดือนนี้ 3,739
เดือนที่แล้ว 6,854
ทั้งหมด 29,811

group สำนักปลัดเทศบาล

นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางพิณประภา ไชยทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจักรพันธ์ กาญบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ศิริบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
-ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวบุษบา อริยศรีวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายจีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นายจีรยุทธ สุวรรณเวียง
พนักงานขับรถ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี อุปชา
นิติกรปฏิบัติการ
นายจันดา จันทัย
คนงาน
นายจันดา จันทัย
คนงาน
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
นายยุทธพงษ์ ทุ่งฝนภูมิ
คนงาน
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม
้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงาน
นายสมเกียรติ อิ่มพรหมราช
คนงาน
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววนิดา บุญกระจ่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงาน
นายสุรชัย ไชยเดช
คนงาน
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายวิวรรธน์ โคตรภูธร
ผู้ช่วยนิติกร
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นายนพรัตน์ มอญจัตุรัส
คนงาน
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางนิตยา มะณี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสมบุญ ละโป้
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายพุทธ หิตะคุณ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร