messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา เพชรนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายยุทธการ หงษ์ทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจินตหรา ละโป้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายสมนึก ยันตะพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางรจนา เจริญมงคล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายกิติพงษ์ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางสาวนิภาพร สายกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิวพร ประชานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวนฤมล โนนวังชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางหทัยรัตน์ สารมานิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี