เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file พรบ.เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1