เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 เดือนตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 509