ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง