ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)