ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 20 วันทำการ นักเรียนจำนวน 30 คนๆละ36 บาท ต่อวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง