ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในตำบลหนองหลวงเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง