ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง