ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค. 2566 จำนวน 26 วันทำการ จำนวน 2,834 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง