ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง