ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง