ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง