ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ 4034 สกลนคร เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง