ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง (สายโคกน้ำเกลี้ยง 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)