ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประปา (ซ่อมปั๊มน้ำ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง