ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง