ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกห้วยอีเก้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ขนาดกว้าง 87 เมตร ยาว 87 เมตร ลึก 1.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,350 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง