ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง จำนวน ๔ แห่ง ประจำช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วันทำการ จำนวนวันละ ๖๘๙ กล่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๐๙๑ กล่อง กล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง