ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สักนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง