ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง