ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ เด็กนักเรียนจำนวน ๑๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง