ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาซ่อมแซมระบบท่อดูดน้ำโรงสูบ(ข้างหนอง) ม.๖ บ้านหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง