ชื่อเรื่อง : ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง