ชื่อเรื่อง : เหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลหนองหลวง ประจำปี 2564