messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปฏฺิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4894
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6323
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3525
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3288
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4188
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2499
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7404
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3342
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1451
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2756
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2334
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 446
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1446
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3768
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3227
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1918
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 702
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2