messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 338
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1